Сенбі, 23 Қыркүйек 2017
Абай.tv 1373 7 пікір 22 Тамыз, 2017 сағат 09:51

"Қазақ хандығы" деректі фильм

Abai.kz

7 пікір
Қазақ 2017-08-29 16:53:49
Шыңғысханның әскерін ол кезде "қазақтар" деп атаған. Жаулап алған жерлерінде әскерге жергілікті тұрғындарды да алған. Оларды бала кезінен алған. Орыстар балаларын "Придет Бабай-аға и заберет тебя" деп қоқытады екен. "Баба-яга" содан шыққан. Оларды атқа отыруға, соғыс ісіне үйреткен. Қазақтар ол жерлерден кеткеннен кейін сол әскерге алынған жергілікті тұрғындар "казак" болып қалып қойған. Деньги, рубль, казна, курган, дуван, караул, есаул, тағы басқа көптеген сөздер бізден қалған. Казактардың қайдан пайда болғаны туралы болжамдар көп, солардың ішіндегі шындыққа жанасатыны мынау: А. Черницкий. «Начало и конец казачества. Эпопея длиной в 800 лет»: «Русские княжества, как и прочие окрестные государства, платят тамгу (дань) «монголам» – скотом, зерном, фуражом и «живой» десятиной, т.е. по 1/10 всего населения ежегодно. В итоге зарождается образ Бабы-яги, матери пугают детей: «Не плачьте, придет бабай-ага („старый дядя“) и возьмет вас». Численность «монголов» невелика. Приходится привлекать покоренные племена (русские, финно-угорские племена) к охране границ и путей сообщения. Парней «монголы» сводят в десятки, учат верховой езде и обращению с легким оружием. Находясь днями в седлах, они превращаются в удалых наездников. «Монголы» называют их «казаками» – по имени кочевников, покоренных (поправка – не покоренных, а объединенных) еще Чингисханом. Ушные серьги и взбитые чубы кочевников казаков быстро приживаются и среди прочих «казаков» – русских, финно-угорских и др... Темников (десятитысячников) казаки зовут «атаманами» от монгольского «ата тумен» – «отец тумена» (отец-командир). В бою казаки атакуют по-«монгольски» – лавой. Разбившись на мелкие группы, первый эшелон с монгольским ревом «Урагх!» («Вперед!») (тут ошибка, не «Вперед!», а «Аруах», звали святых духов) охватывает противника с флангов и тыла, второй эшелон берет ясырь. Делят его на «дуванном» кургане по правилу «без атамана дуван не дуванят», иначе неизбежны кровавые распри («дуван» – «совет», «думан» (каз.)– «веселье, пиршество, праздник»).»
Төре 2017-08-26 10:00:09
Жесірін жауға бермеген бұл Қазақ, Кенесары Ханымызды жауға тастап кеткенбіз? Содан кейін қазақты қасиетті рухыда тастап кетті?
Сұлтан, Аман Шота 2017-08-23 16:19:49
Адам баласы ата-бабасы емес, әуелі, өз әке-шешесінде таңдап ала алмайды. Ол біздер түсіне алмайтын тәбиғаттың бұлжымас қатаң заңдарының бірі. Біздер, өткен ұрпақтың баласы болсақта, казіргі және келесі ұрпақтың атасы екенімізді де ешқашан ұмытпауға тиіспіз. Ол біздерге үлкен сын! Тағдырдың жазуы болар, мына біздер, қазақ Төрелері, ұлы хандардың ұлысы – Хан Шыңғыстың ұрпағы екеніміз біздерге «бақ па, әлде сор ма» соны әлі жақсы түсініп, бағасын біліңкіремей келеміз? Осы уақытқа дейін текқана "сорының" дәмін татып келеміз? Сол Қазақ Хандығының негізін қалаған ұлы Хандарды дүниеге әкелген қасиетті «текқордан» шыққан біздер, соған лайықпыз ба, әлде лайық емеспіз бе, оны Бір Алла біледі.... Жетпіс жылдан артық үстемдік құрған кеңестік тоталитарлық жүйе жеті атаны ұмыттырып, ата-баба, әке-ана арқылы қанмен, сүтпен келетін ғажайып құдіретті қасиеттерді жоққа шығарып, туған, тұрған ортасын өзгертіп, белгілі бір, мақсатқа бағытталған тәлім-тәрбие беру арқылы қатардағы адамдардан асқан талантты адам жасаймыз деген жалған ұранмен дамыды емес пе? Мына біздер, сол жалған дүниеде өтірікпен тәрбиелендік. Өтірік араласпаса сөзіңе жұрт нанбай, шын сөзді, адал істі, күлкіге айналдырып, оларды «алапестей» көрген заман болған еді. Ақыры, сол жалған ұран сол тотаритарлық жүйенің түбіне жетіп тынды! Қазақ тарихы қайтадан қаралып жаңа іргелі ойлар негізінде жазылуы тиіс. Ол жас Тарихшылардың үлесі? Жаратқан Иеміз, Бір Алланың берген азынаулақ өмірімде, мына мен сол Хандар тұқымы төрелермен біраз араласқаным бар. Сонда байқағанымыз, жалпы олардың ішінде «ақымақ» төрелер кездеспеді, бірақ көбісі кедей, әлі бойларынан үрей, жалтақтық кетпеген. Жалпы алғанда төрелер билікте бұрында болмаған, қазірде жоқ, биліктен шеттетілген, шектелген. Неге екені әлі түсініксіз ... Осындайда ойға келетін қызық жағдай; кей кездері әйтеуір кездейсоқ бірлі-жарым төрелер биліктің жоғарылау сатысына іліксе болды, ұясынан «жеріген» қаршыға сияқты ағайын, туған-туыстан безіп сопайып жалғыз қалады. Бұлда біздерге түсініксіз? Өткендерімізден сабақ алған, мына біздерге жөн сияқты. Өкініштісі, адам баласы өзіне сабақ болар нәрсені, өзі жіберген қателіктерден алады емес пе? Шіркін-ай дейміз, сол «сабақты» бөтендердің жіберген қателігінен алсақ! Қазақ Төрелері! Дүние жүзіне ықпал етіп отырған дана Еврей халықынан үлгі алайық?
Қазақ 2017-08-23 13:34:44
Фарид АЛЕКПЕРЛИ, Азербайджан доктор исторических наук КАЗАКИ, КАЗАХИ И КАЗАХЦЫ «Как известно, казахи являются одним из крупнейших современных кипчакских народов. Весьма примечательно, что в северо-западной части современного Азербайджана расположен город Газах и названный его именем Газахский район. Хотя население Газахского района Азербайджана состоит не из казахов, а из этнических азербайджанцев, в древности эти территории были населены кипчаками, которые, возможно, и дали местности это название. Г.А.Гейбуллаев в книге “К этногенезу азербайджанцев” (Баку, “Элм”, 1991, с.141, 356), пишет следующее: “Интерес представляет топоним Казах в Азербайджане. Существует мнение, что этноним казах среди кыпчаков возник не раньше XI в. Однако населенный пункт Казах в Аране упомянут уже в IX в. арабскими авторами в связи с событиями, происходившими в VII веке: у ал Куфи – Касак; у Ибн-Хордадбеха – Кисал. По сообщению ал-Балазури, Касал был построен арабским наместником Марваном ибн Мухаммедом (732-744) примерно в середине 30-х годов VIII в. и служил военным лагерем в ходе борьбы с хазарами и местными племенами”. Далее Г.А.Гейбуллаев отмечает, что: “Различное написание (Касал и Касак), как правильно отметила Н.Велиханлы, объясняется схожестью арабских рукописных букв “к” и “л”. Это свидетельствует о том, что казахи обитали здесь, во всяком случае, до VII века… Арабский автор IX века Абу Мухаммед Ахмад ибн Асам ал-Куфи упоминает на территории Иранского Азербайджана крепость Казадж. В комментарии к этому топониму З.М.Буниятов на основе сведений Йакута ал-Хамави пишет, что она принадлежала Бабеку. По всей вероятности, этот топоним является искаженным по вине переписчиков “Казах”, исходя из похожести арабских букв “х” и “дж”… Можно связать топоним Казах на юге с топонимом Казах на севере (нынешний Казах в Азербайджанской ССР), который упоминается арабским автором. Оба эти топонима, несомненно, связаны с тюркским этнонимом касак, казак, казах”. Таким образом, более древним и правильным вариантом слова “казах” является “казак” или “газаг”. Русские казаки именовались “казаками” по причине своего частично тюркского (в прошлом) происхождения. Среднеазиатская республика Казахстан также первоначально носила название Казакская АССР и лишь в 1936 г. была переименована в Казахскую ССР. Это было сделано для того, чтобы предотвратить путаницу казахов с казаками, а также затруднить проведение аналогий между этими двумя этническими общностями в целях недопущения отождествления предков русских казаков с тюрками и казахами, в частности. В азербайджанском языке слово “газаг” превратилось в “газах” по другой причине. Азербайджанскому языку, особенно разговорному, свойственно видоизменение “г” на “х” или“гх”. Само слово “газаг” (“казак”, “казах”) древнетюркского происхождения и означает “свободный, независимый человек, удалец, искатель приключений”.» ТАТАРСКИЙ КОННЫЙ ПОЛК В годы Российской империи мусульмане Кавказа не подлежали воинскому призыву. Однако в 1914 г. была создана добровольческая Кавказская туземная конная дивизия, более известная как “Дикая дивизия”, под командованием младшего брата царя, свиты его величества генерал-майора, великого князя Михаила Александровича. В составе дивизии существовал азербайджанский (в то время он назывался “татарским”) конный полк, две трети личного состава которого комплектовалась в Гянджа-Газахской зоне Азербайджана и в Борчалинской зоне Грузии, населенной азербайджанцами, в том числе потомками кипчаков.
Қазақ 2017-08-23 13:32:47
Қазақтар Шыңғысхан заманында да қазақ деп аталған
Айткұл 2017-08-22 21:44:11
Әй, қайдам сол ғалымсымақтардың ұрпақтары ұяла қойса ! Шын қазақтың тарихы қашан шығып,ұрпақтарымыз сұсындар екен?
Бекжан 2017-08-22 20:07:29
Қазақ Хандығы тариғы түгел ЖАЛҒАН! Ол тарих "Дулатидікі" делінген жалған жазбаның сарынымен орныққан. Дулати жазбасын шетел ғалымдары бір ауыздан "күмәнді" деп таныған жазба. Ол жазба мүмкін Дулат тайпасынан болған ғалымдарға ұнамды болар, алайда сондай трайбалистердің кесірінен Шынайы Тарихымыз көлеңкеде қалып отыр. Басқасын айтпасақта бір Фердаусидің өзі жеткілікті Қазақ Хандығыда және Қазақ халқыда 10 ғасырда осы жерімізде өмір сүргеніне. Фердаусидің "Рустам батыр" жыры еш өзгермеген әлем мойындаған ұлы туынды. Ол өз қолымен парсы жерінде отырып біздің аймаққа қаратып "анау жақта Қазақ Хандығы бар, оның халқы ат үстінде найза ұстаған жауынгер көшпелілер" деп жазған сол жырда. Сонда Фердаусиге сенбей қайдағы бір Дулати деген жазды деп "Қазақ Хандығы тек 15 ғасырда пайда болды, оған дейін Қазақ халқыда қалыптаса қоймаған еді" кино түсіріп мәз боламыз. Ғалымдарымыз бен сол қылымды билеп отырған Басшылардың ҚҰЛ ПСИХОЛОГИЯСЫНДАҒЫ бейшаралар екеніне осы куә. Әлі болашақта ел аман болса ұрпақтарымыз сол ғалымдар мен басшылардың сорлы ақымақ екенін айтып мазақ ететін болады. Сонда олардың ұрпақтары ұялатын болады сондай адамдардың ұрпақтары екеніне!

Үздік материалдар

Рухани жаңғыру

Қанат Әбілқайыр. Қарыз бен Парыз

Abai.kz 5879
Қауіп еткеннен айтамын

Қазақстанда жүрген қытайлар кімге сүйенеді? 

Н.Қошаманұлы 12385