بەيسەنبى, 27 ءساۋىر 2017

دەپ جاتىر بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

12 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:33

پۋتين: ءبىز سودىرلاردى ازاماتتىقتان شىعارمايمىز

اباي اقپارات 1161

6 ءساۋىر, 2017 ساعات 13:42

ەكس-ايەل ەرىن تاپتى

نۇرزات توقاجان 652

4 ءساۋىر, 2017 ساعات 16:22

انۋارعا نە كورىندى؟

اباي-اقپارات 926

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 14:04

«حابار» ارناسى «Mەن ءانشىمىن» جوباسىن كورسەتەدى

اباي اقپارات 383

17 ناۋرىز, 2017 ساعات 19:54

بارىنە كىنالى تۇڭعىشباي ما؟

كۋاگەرلەر «فەنيكستىڭ» ءتۇسىرىلىمى كەزىندە جالعان قولدار قويىلعانىن ايتتى

اباي-اقپارات 1678

17 ناۋرىز, 2017 ساعات 19:16

ساۋالناما. جۇرگىزۋشى كۋالىگى ساتىلا ما؟

ال قر سەناتور بىرعانىم ءايتىموۆانىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا جۇرگىزۋشى كۋالىگى ساتىلمايدى ەكەن.

اباي-اقپارات 1272

17 ناۋرىز, 2017 ساعات 12:16

قاراعاندىعا ءاليحاننان تسوي ارتىق پا؟

بىراق، تسويدان بۇرىن قاراعاندىدا الاش قايراتكەرلەرىنە ءالى كۇنگە دەيىن نەگە كوشە بەرىلىپ، ەسكەرتكىش ورناتىلماي كەلەدى دەگەن ساۋال كوكىرەكتى كەمىرىپ جاتقانى ۇزاق جىل بولدى.

اباي-اقپارات 1686

16 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:35

ادامباي نۇرتاس اقتالىپ جاتىر

اباي-اقپارات 1519