سارسەنبى, 28 ماۋسىم 2017

اباي مۇراسى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 15:55

1918 جىلى شىققان «اباي» جۋرنالىنىڭ №12 سانى تابىلدى

نۇرا ماتاي 2054

5 قاڭتار, 2015 ساعات 09:27

اباي. ماسعۇت (پوەما)

سول زاماندا-اق ناداندار شىرىش بۇزعان

اباي-اقپارات 24243

28 قازان, 2014 ساعات 12:02

ابايدىڭ سوڭعى ولەڭى

اباي-اقپارات 2949

17 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:18

اباي قۇنانبايۇلى. وسى كۇندە حايۋاننان دا جامانبىز

اباي-اقپارات 874

2 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:07

اباي قۇنانبايۇلى: «مۇنىڭ ءبارى - ماسقارالىق، اقىماقتىق»

اباي-اقپارات 875

18 ناۋرىز, 2013 ساعات 07:30

اباي قۇنانبايۇلى. كۇزەتشىسىز، ەسكەرۋسىز يمان تۇرمايدى

اباي-اقپارات 824