دۇيسەنبى, 29 مامىر 2017

وسى عوي ەندى... بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 مامىر, 2017 ساعات 12:24

"قىتايدان 3 ملرد دوللار قارىز الاتىن بولدىق"

اباي-اقپارات 563

18 مامىر, 2017 ساعات 09:14

سوتتا قارنىن ءتىلىپ جىبەردى

اباي-اقپارات 586

10 مامىر, 2017 ساعات 09:30

«جىلوي سۋ» باسشىسى ىبىراەۆ زاڭ الدىندا جازالانسىن

تۇرار شاپقارا 671

25 ءساۋىر, 2017 ساعات 10:44

ۇرلادى. ۇستالدى. شىقتى. رومانتيكا!

Abai.kz 1441

13 ناۋرىز, 2017 ساعات 05:58

ەرلىك جاساۋ وڭاي ما؟

بۇگىندە نە كوپ، باسىلىم كوپ.

اباي-اقپارات 1038

10 ناۋرىز, 2017 ساعات 02:45

ۇلتىمىزعا جانى قاس سولوۆەۆ قازاققا نە ۇيرەتپەك؟

ۆلاديمير رۋدولفوۆيچ سولوۆەۆ قازاقستاندا ءدىني پروپوگانديست دەپ تانىلعان تۇلعا. گاپ ونىڭ "ەۆانگەليە وت سولوۆەۆا" جانە "اپوكاليپسيس وت ۆلاديميرا" دەيتىن قوس كىتابىندا.

اباي-اقپارات 5869

22 اقپان, 2017 ساعات 12:00

قىتاي نەگە قورقىنىشتى ەل؟

بۇگىنگى كۇنى قوعامنىڭ دامۋىنا تۇساۋ بولىپ وتىرعان ءىلىم.

اباي-اقپارات 1622