جۇما, 20 قازان 2017
اباي.tv 880 0 پىكىر 17 ءساۋىر, 2017 ساعات 10:11

ديماش قۇدايبەرگەن. فينال

اباي-اقپارات

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

رۋحاني جاڭعىرۋ

قانات ابىلقايىر. قارىز بەن پارىز

Abai.kz 7759
قاۋىپ ەتكەننەن ايتامىن

قازاقستاندا جۇرگەن قىتايلار كىمگە سۇيەنەدى؟ 

ن.قوشامانۇلى 15033