جەكسەنبى, 27 مامىر 2018
46 - ءسوز 1163 3 پىكىر 18 مامىر, 2017 ساعات 09:12

انەننكوۆتىڭ جەتىسۋ جانە شىعىس قازاقستانداعى قانقۇيلى بىلىقتارى

وسى كۇندەرى رەسەي يدەالعا اينالدىرىپ جاتقان اتامان انەننكوۆتىڭ جەتىسۋ جانە شىعىس قازاقستانداعى قانقۇيلى بىلىقتارى. ءبىرىنشىسى اتامان اسكەرىنىڭ لەپسىدەگى قىلمىسىن كورگەن ۆاسيلي دوۆبن دەگەننىڭ تۇسىنىكتەمەسى، ەكىنشىسى سەمەي جاقتا جاساعان قىلمىستارىنىڭ رەسمي دەرەكتەرى:

1)
"ۆ يۋلە-اۆگۋستە 1918 گودا ۆ لەپسينسكوم ۋەزدە سەميرەچەنسكوي وبلاستي پوياۆيلسيا بەلىي وترياد، پريشەدشي سو ستورونى سيبيري ي پروسلاۆيۆشي "سيلۋ رۋسسكوگو ورۋجيا" رۋبكوي گولوۆ ي پوركامي ميرنوگو ناسەلەنيا. وتسۋتستۆيە سوپروتيۆلەنيا داۆالو ۆوزموجنوست پيانوي رازنۋزداننوي باندە وفيتسەروۆ ي پريسوەدينيۆشيمسيا ك نيم كازاكام بەزناكازاننو پوروت ي رۋبيت ميرنىح جيتەلەي، ناسيلوۆات جەنششين ي داجە مالولەتنيح دەۆوچەك، گرابيت يح يمۋششەستۆو. گورە تومۋ، كتو پىتالسيا نە تو چتو زاششيتيت، ا ليش تولكو ۆىسكازات سۆوە نەۋدوۆولستۆيە پو پوۆودۋ گرابەجەي ي ناسيلي. ەگو سرازۋ وبياۆليالي بولشەۆيكوم ي ۆ لۋچشەم سلۋچاە پورولي پلەتمي، ا تو ي رۋبيلي، دا نە پروستو رۋبيلي، ا يستيازالي. وترۋبيات نوگۋ، رۋكۋ، رازرەجۋت جيۆوت.
ۆسەح بولنىح ي رانەنىح، ناحوديۆشيحسيا ۆ لەپسينسكوم لازارەتە، زۆەرسكي يزرۋبيلي...

2)
ۆ گورودە سەرگيوپولە راسسترەليانو، يزرۋبلەنو ي پوۆەشەنو 800 چەلوۆەك. سوججەنو سەلو ترويتسكوە، گدە اننەنكوۆتسامي زابيتو ناسمەرت 100 مۋجچين، 13 جەنششين، 7 گرۋدنىح دەتەي. ۆ سەلە نيكولسكوم ۆىپوروتو 300 چەلوۆەك، راسسترەليانو 30 ي پياتەرو پوۆەشەنو. ۆ سەلە زنامەنكا، چتو ۆ 45 ۆەرستاح وت سەميپالاتينسكا، ۆىرەزانو پوچتي ۆسە ناسەلەنيە، زدەس ۋ جەنششين وترەزالي گرۋدي. ۆ سەلە كولپاكوۆكا يزرۋبلەنو، راسسترەليانو ي پوۆەشەنو 733 چەلوۆەكا، ۆ پوسەلكە پودگورنوم - 200. سوججەنى سەلا بولگارسكوە، كونستانتينوۆكا، نەكراسوۆكا. ۆ سەلە پوكاتيلوۆكا يزرۋبلەنا پولوۆينا جيتەلەي. ۆ كارابۋلاكە ۋچارالسكوي ۆولوستي ۋنيچتوجەنى ۆسە مۋجچينى. پو سلوۆام سۆيدەتەليا تۋرچينوۆا، ترۋپى نە زارىۆاليس، ي سوباكي دو تاكوي ستەپەني وتكارمليۆاليس ي پريۆىكلي ك چەلوۆەچەمۋ مياسۋ، چتو، زۆەرەيا، بروساليس نا جيۆىح ليۋدەي. ۆوزلە كيتايسكوي گرانيتسى ۆ ۋروچيششە ان-اگاچ بىلو ناسچيتانو 900 ترۋپوۆ، ا زا وزەروم الا-كۋل - 600. ۆسە وني ياۆلياليس بىۆشيمي ۆوينامي اننەنكوۆسكيح پولچيشش ي ۋنيچتوجەنى سۆويمي زا نەجەلانيە وستاۆاتسيا پود ۆلاستيۋ اتامانا.

Cەرىك ابىكەن

Facebook-تەگى پاراقشاسىنان

3 پىكىر