جەكسەنبى, 27 مامىر 2018
وسى عوي ەندى... 1996 3 پىكىر 18 مامىر, 2017 ساعات 09:14

سوتتا قارنىن ءتىلىپ جىبەردى

ساتپاەۆ قالاسىنىڭ تۇرعىنى جانبولات وسپانوۆ جەزقازعان قالالىق سوتىنىڭ عيماراتىندا سوت شەشىمىنە نارازىلىق ءبىلدىرىپ، قارنىن ءتىلدى. ول ءوزىن زاڭسىز جۇمىستان شىعاردى دەپ «قازاقمىس» كورپوراتسياسىن سوتقا بەرگەن.

بىرەر كۇن بۇرىن قاراعاندى وبلىستىق سوتى قاۋلىنى ونىڭ پايداسىنا شىعارماعان. جەزقازعان قالالىق سوتىنىڭ توراعاسىمەن كەزدەسۋدى تالاپ ەتكەن جانبولات وسپانوۆ سوت عيماراتىندا پوليتسيانىڭ كوزىنشە قارنىن ءتىلىپ، دەنەسىنە جاراقات سالعان.

جەزقازعان قالاسى اۋرۋحاناسىنىڭ تراۆماتولوگيا بولىمشەسى پاتسيەنت تاڭعا دەيىن پالاتادا باقىلاۋدا قالدى دەپ حابارلادى. «ونىڭ جاعدايى ءبىر قالىپتى، وپەراتسيا جاسالدى. قازىر تەك قاداعالاۋ كەرەك»، - دەدى دارىگەر رۇستەم نىسانباەۆ.

28 جاستاعى وسپانوۆتىڭ ءوزى تەلەفون ارقىلى مۇنداي قادامعا ادىلدىك ىزدەۋ ءۇشىن امالسىزدان بارعانىن ايتتى. ونىڭ سوزدەرىنشە، وبلىستىق سوتتىڭ اپەللياتسيالىق القاسى جەزقازعان قالالىق سوتىنىڭ ءوزىن جۇمىسقا قايتا ورنالاستىرۋ تۋرالى شەشىمىن جويعان.

«كازاحمىس» كورپوراتسياسى جانبولات وسپانوۆ 2014 جىلدان بەرى كاسىپورىندا سلەسار-جوندەۋشى بولىپ، كەيىننەن كەندە ماشينيست بولىپ ىستەگەنىن حابارلايدى. «جۇمىسشىمەن كەلىسىم ەڭبەك كودەكسىنىڭ 52-بابىنىڭ 1-تارماعى، 8-تارماقشاسىنا سايكەس (ەڭبەك ءتارتىبىن بۇزعانى ءۇشىن، جۇمىسقا كەلمەي قالعانى ءۇشىن) 2016 جىلدىڭ قازان ايىندا توقتاتىلدى»، - دەلىنگەن كورپوراتسيا جاۋابىندا.

اباي-اقپارات

3 پىكىر