سەنبى, 18 تامىز 2018

اباي مۇراسى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

12 قىركۇيەك, 2017 ساعات 11:28

اباي الەمىندەگى ۇلىلار ۇندەستىگى

ءسابيت جامبەك 3883 0

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 15:55

1918 جىلى شىققان «اباي» جۋرنالىنىڭ №12 سانى تابىلدى

نۇرا ماتاي 4711 2

5 قاڭتار, 2015 ساعات 09:27

اباي. ماسعۇت (پوەما)

سول زاماندا-اق ناداندار شىرىش بۇزعان

اباي-اقپارات 43281 2

28 قازان, 2014 ساعات 12:02

ابايدىڭ سوڭعى ولەڭى

اباي-اقپارات 5405 0

17 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:18

اباي قۇنانبايۇلى. وسى كۇندە حايۋاننان دا جامانبىز

اباي-اقپارات 3478 0

2 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:07

اباي قۇنانبايۇلى: «مۇنىڭ ءبارى - ماسقارالىق، اقىماقتىق»

اباي-اقپارات 3663 0