Сенбі, 19 Қаңтар 2019
801 0 пікір 16 Мамыр, 2018 сағат 10:05

Түркімен мигранттары Стамбулда наразылық акциясын өткізді

ISTANBUL, TURKEY - MAY 2, 2017: A view of the city from the Golden Horn waterway, meeting with the Bosphorus Strait. Seen in the background is the Galata Tower. Valery Sharifulin/TASS Òóðöèÿ. Ñòàìáóë. 2 ìàÿ 2017. Âèä íà ãîðîä ñî ñòîðîíû çàëèâà Çîëîòîé Ðîã, âïàäàþùåãî â ïðîëèâ Áîñôîð. Íà äàëüíåì ïëàíå - Ãàëàòñêàÿ áàøíÿ. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

14 мамырда Стамбулда Түркіменстан мен Өзбекстаннан шыққан еңбек мигранттары жергілікті көші-қон қызметі ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізді.

Олар жергілікті ақпарат құралдарына өз реніштерін айтты. Соңғы уақытта Стамбулдың көші-қон қызметі мигранттардың жүріп-тұруына рұқсат бермей отыр, ал мекеме қызметкерлері мигранттарға дөрекі сөйлейді, деді наразылық акциясына қатысушылар.

"Түркпермит" заң көмегін беруші фирманың басшысы Мұрат Эршахиннің айтуынша, Стамбул көші-қон қызметінің шешімдерінен көбіне Түркіменстан мен Өзбекстан мигранттары зардап шегіп отыр.

Бұл мекеме БҰҰ қорғауындағы қосқын мәртебесі бар Түркіменстан азаматтарына да көмектеспей отыр.

Түркімен мигранттарының айтуынша, Стамбулда ғана емес, Түркияның басда да аймақтарында осындай жағдай қалыптасқан.

Abai.kz

0 пікір