جۇما, 20 قازان 2017

جاڭالىقتار بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 قازان, 2017 ساعات 20:16

ەلدوس سمەتوۆتىڭ كومانداسى جەڭىلدى

نۇرا ماتاي 631 0

3 قازان, 2017 ساعات 13:53

نازارباەۆ: ءبىز اقش حالقىمەن بىرگەمىز

اباي-اقپارات 582 0

1 قازان, 2017 ساعات 16:03

جانارمايدىڭ باعاسى تاعى دا ۇشتى

اباي-اقپارات  1036 3

30 قىركۇيەك, 2017 ساعات 14:12

قازاق كۇشەيسە - بىرلىكپەن كۇشەيگەن!

تيمۋر ورازاقوۆ 169 0