جەكسەنبى, 23 قاڭتار 2022

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 قاڭتار, 2022 ساعات 17:05

ەۋروپارلامەنت قارارى مەن ءسىم-ءنىڭ جاۋابى

Abai.kz 1022 11

21 قاڭتار, 2022 ساعات 16:32

قازاقستان ءۇشىن تالاس. رەسەيدىڭ تاعى ءبىر جەڭىلىسى...

ايجان تەمىرحان 4257 25

21 قاڭتار, 2022 ساعات 16:02

دامۋدىڭ تابيعي مودەلى – اگرووندىرىستىك باعىت!

اسان وماروۆ 621 7

21 قاڭتار, 2022 ساعات 15:35

ديكتاتوردىڭ اجالى

قابدەش ءجۇمادىلوۆ 4531 5

21 قاڭتار, 2022 ساعات 15:25

ەۋروپارلامەنت قارارى: سەناتور نە دەيدى؟

Abai.kz 1044 29

21 قاڭتار, 2022 ساعات 14:01

توقاەۆ وتىز جىلدىق ءميفتى تاس-تالقان ەتتى

كا مىرزا 5453 34

20 قاڭتار, 2022 ساعات 14:11

لين بياو جانە زورا تۋرالى ءازىل...

اۋىت مۇقيبەك 3529 6

20 قاڭتار, 2022 ساعات 13:56

بيلىك ءترانزيتى قالاي ءجۇردى؟..

ەسبول ۇسەنۇلى 1367 13