بەيسەنبى, 28 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9576. جازىلعاندار — 4827. قايتىس بولعاندار — 37

بىلگەنگە مارجان بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 مامىر, 2020 ساعات 15:33

قازاقتىڭ باس باتىرلارىنىڭ ءبىرى - تايلاق باتىر

قۋانىشباي ورمانوۆ 1167 3

21 مامىر, 2020 ساعات 12:06

ۆاكتسيناعا كىمدەر قارسى؟

Abai.kz 1235 4

20 مامىر, 2020 ساعات 13:55

سوزگە اباي بولايىق!

اقىلبەك شاياحمەت 5546 6

5 مامىر, 2020 ساعات 12:09

قازاق حالقى شۋما ىندەتىن قالاي جەڭدى؟

اباي مىرزاعالي 3222 4

27 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:22

كوروناۆيرۋستان قالاي قورعانۋعا بولادى؟

Abai.kz 1495 1

27 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:43

يتالياندىق پا، يتاليالىق پا؟

نۇرساۋلە رساليەۆا   1702 8

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:40

ەگەۋحان مۇقاماديقىزى: ەتنوگرافيالىق اڭگىمەلەر (جالعاسى)

ەگەۋحان مۇقاماديقىزى 3481 5