دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

بىلگەنگە مارجان بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ماۋسىم, 2020 ساعات 13:26

كوروناۆيرۋستان ۇيدە قالاي ەمدەلۋگە بولادى؟

Abai.kz 4181 1

18 ماۋسىم, 2020 ساعات 16:36

ۇشاق اۋلاۋ

ورالبەك ج. وتەعۇلوۆ 2068 3

9 ماۋسىم, 2020 ساعات 13:12

قاشىقتان وقۋ قانشا تۇرادى؟

Abai.kz 1946 2

22 مامىر, 2020 ساعات 15:33

قازاقتىڭ باس باتىرلارىنىڭ ءبىرى - تايلاق باتىر

قۋانىشباي ورمانوۆ 2827 3

21 مامىر, 2020 ساعات 12:06

ۆاكتسيناعا كىمدەر قارسى؟

Abai.kz 2683 4

20 مامىر, 2020 ساعات 13:55

سوزگە اباي بولايىق!

اقىلبەك شاياحمەت 7647 6

5 مامىر, 2020 ساعات 12:09

قازاق حالقى شۋما ىندەتىن قالاي جەڭدى؟

اباي مىرزاعالي 3762 4