دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 شىلدە, 2020 ساعات 11:10

قازاقتىڭ تويشىلدىعى قوعامعا قانداي زيان تيگىزىپ جاتىر؟

ورالبەك وتەعۇلوۆ 643 12

3 شىلدە, 2020 ساعات 14:00

پرەزيدەنتپەن كەلىسەتىن ماسەلەم قايسى؟..

ەرمەك تۇرسىنوۆ 2103 23

3 شىلدە, 2020 ساعات 13:34

قازاقستاندا قازاق تىلىندە قىزمەت كورسەتۋدى تالاپ ەتۋ قىلمىس پا؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 3893 40

2 شىلدە, 2020 ساعات 12:57

ۇكىمەت قانداي شەشىم قابىلدادى؟

Abai.kz 1563 7

1 شىلدە, 2020 ساعات 13:32

تسوي كارانتينگە، كولگىنوۆ قالا كۇنىنە ازىرلەنىپ جاتىر...

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 5321 24

30 ماۋسىم, 2020 ساعات 12:58

«اباي» تەلەارناسى اشىلدى

Abai.kz 1383 13

29 ماۋسىم, 2020 ساعات 12:39

«ءال-فارابي» جانە «اباي» تەلەارنالارى اشىلادى

Abai.kz 1337 20

27 ماۋسىم, 2020 ساعات 14:55

ۇكىمەتتىڭ ۇسىنىسى: 10 تامىز - «اباي كۇنى»...

Abai.kz 962 13