سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 464. جازىلعاندار — 29. قايتىس بولعاندار — 3

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

3 ءساۋىر, 2020 ساعات 20:57

42 500 تەڭگەلىك «كارانتين»

Abai.kz 616 8

3 ءساۋىر, 2020 ساعات 17:55

اسكەري جيىنعا كىمدەر شاقىرىلادى؟

Abai.kz 501 1

2 ءساۋىر, 2020 ساعات 18:27

تاعى دا شەتەلدەن قارىز الامىز

Abai.kz 1272 15

1 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:47

رەسمي اقپارات قولجەتىمدى بولسا، وتىرىككە ەشكىم سەنبەس ەدى...

قۋانىش قاپپاس 1390 18

1 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:16

«مەملەكەت مەنىكى ەكەن»

داۋرەن قۋات 2400 19

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:32

قوعام نەگە «قازاق ينتەرنەتىنىڭ دەربەستىگى» ءۇشىن كۇرەسپەيدى؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 1376 24