جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 569. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 6

قۇيىلسىن كوشىڭ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:36

قىتايداعى ءۇش ميلليون قازاق قىرىلىپ قالۋ قاۋپى الدىندا تۇر

اۋىت مۇقيبەك 7148 58

3 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:10

قىتايداعى قازاقتار جانە كوشى-قوننىڭ كەلەسى كەزەڭى

جەبەۋ قوعامدىق بىرلەستىگى 2508 12

3 ناۋرىز, 2020 ساعات 10:39

كەتكەنگە كەيىمەيىك، كەلگەندى كەمسىتپەيىك!

اۋىت مۇقيبەك 1744 15

31 قاڭتار, 2020 ساعات 11:51

ءبىر ۆيدەونىڭ «سىرى»...

اۋىت مۇقيبەك 2955 32

23 قاڭتار, 2020 ساعات 14:27

بىلتىر 17 مىڭنان استام قانداس كوشىپ كەلدى

Abai.kz 1551 15

9 قازان, 2019 ساعات 11:57

قانداستار قىتايدا تۋعانى ءۇشىن كىنالى مە؟

تۇرسىنحان زاكەن 2702 15

8 قازان, 2019 ساعات 11:26

«پراكتيكا» ىزدەپ اقش-قا سابىلۋدىڭ قاجەتى جوق!

اۋىت مۇقيبەك 3220 38