دۇيسەنبى, 12 ءساۋىر 2021

قۇيىلسىن كوشىڭ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 قاڭتار, 2021 ساعات 11:13

قانداستارىما حات!

ەربوسىن نۇرمۇحان 8071 23

29 قىركۇيەك, 2020 ساعات 14:13

شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى باق-تىڭ احۋالى قانداي؟

Abai.kz 2814 7

2 مامىر, 2020 ساعات 13:16

روزانىڭ ءانى مەن Cماعۇلدىڭ حاتى...

ءجادي شاكەنۇلى 4107 5

6 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:36

قىتايداعى ءۇش ميلليون قازاق قىرىلىپ قالۋ قاۋپى الدىندا تۇر

اۋىت مۇقيبەك 9348 58

3 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:10

قىتايداعى قازاقتار جانە كوشى-قوننىڭ كەلەسى كەزەڭى

جەبەۋ قوعامدىق بىرلەستىگى 5243 13

3 ناۋرىز, 2020 ساعات 10:39

كەتكەنگە كەيىمەيىك، كەلگەندى كەمسىتپەيىك!

اۋىت مۇقيبەك 3579 15

31 قاڭتار, 2020 ساعات 11:51

ءبىر ۆيدەونىڭ «سىرى»...

اۋىت مۇقيبەك 4984 32

23 قاڭتار, 2020 ساعات 14:27

بىلتىر 17 مىڭنان استام قانداس كوشىپ كەلدى

Abai.kz 3279 15