بەيسەنبى, 28 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9576. جازىلعاندار — 4768. قايتىس بولعاندار — 37

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 مامىر, 2020 ساعات 16:13

راحمەت وتەسىنوۆ. «سىناق»

Abai.kz 265 0

22 مامىر, 2020 ساعات 17:00

شىراعىڭ سونبەسىن، بەيسەكە!

Abai.kz 1096 0

30 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:17

الماتى وقۋشىلارىنىڭ كۇي تارتۋى

Abai.kz 2063 0

16 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:59

Aباي - قازاق ءباسپاسوزىنىڭ درايۆەرى

Abai.kz 2652 2

6 ءساۋىر, 2020 ساعات 18:35

بالالار: «ءبىز جەڭەمىز»، - دەيدى

Abai.kz 3541 1

2 ءساۋىر, 2020 ساعات 14:45

اقبەرەن ەلگەزەك. ءمىناجات

Abai.kz 4287 4

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:54

كارانتيندەگى قالا (فوتوبايان)

ءاليحان جاناربەك 2612 0