سارسەنبى, 6 شىلدە 2022

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 مامىر, 2022 ساعات 14:09

التىن بۇرىشتار مەن جەتىم بۇرىشتار

دۋمان امانۇلى 3757 3

19 ءساۋىر, 2022 ساعات 15:54

قازاق وتباسىنداعى گەندەرلىك تەڭدىك ماسەلەسى

Abai.kz 3415 0

16 ءساۋىر, 2022 ساعات 15:14

وتباسى: قۇندىلىق، ماسەلە جانە شەشىم

Abai.kz 3501 0

21 ناۋرىز, 2022 ساعات 21:38

دەموگرافيانى كوتەرۋ باستى مىندەت...

Abai.kz 3624 0