بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 727. جازىلعاندار — 54. قايتىس بولعاندار — 7

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ءساۋىر, 2020 ساعات 16:05

بەكزات بيىل 40 جاسقا تولار ەدى...

Abai.kz 651 1

12 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:40

وزبەكستان ءبىرىنشى، قازاقستان ەكىنشى ورىن الدى...

قۋانىش قاپپاس 2438 8

10 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:35

ەلەۋسىنوۆ ەكس الەم چەمپيونىمەن جۇدىرىقتاسادى

قۋانىش قاپپاس 1241 2

25 اقپان, 2020 ساعات 17:31

قازاق سپورتىنداعى ميللياردتاردىڭ ەسەبىن كىم بەرەدى؟

قۋانىش قاپپاس 2119 19

20 اقپان, 2020 ساعات 14:21

ازيا چەمپيوناتى: گرەك-ريم كۇرەسىنەن بەس مەدال بۇيىردى

قۋانىش قاپپاس 1416 0

18 اقپان, 2020 ساعات 14:11

ازيا چەمپيوناتىنا كىمدەر قاتىسادى؟

قۋانىش قاپپاس 1352 4