سەنبى, 20 ءساۋىر 2019

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:18

ابايدىڭ ولەڭى سەرىكباي قوساننىڭ مەنشىگى ەمەس

اسان وماروۆ 2688 19

8 ءساۋىر, 2019 ساعات 15:08

جۇسىپبەك قورعاسبەك. اڭىز مۇحتار ماعاۋين

Abai.kz 3324 18

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 16:20

ءىلياس قولجازباسىن توتە جازۋمەن جازعان

قاجەت انداس 3062 8

28 ناۋرىز, 2019 ساعات 11:35

ء"دىلدا بايعۇستىڭ نە جازىعى بار ەدى؟"

ەرمەك بالتاشۇلى 2655 6

26 ناۋرىز, 2019 ساعات 14:45

مو يان. "شىعارماعا دا ءيىس كەرەك"

مۇرات قاسەنۇلى 1796 2

19 ناۋرىز, 2019 ساعات 09:39

قازاق پەن جاپون جازۋشىسى ءولىم مەن ءومىر ۇعىمىن قالاي پايىمدادى؟

قۋاندىق شاماحايۇلى 2332 7

12 ناۋرىز, 2019 ساعات 15:32

قوڭىر ءۇي مەن اق «جيگۋلي»

باقىتگۇل سارمەكوۆا 2944 6

11 ناۋرىز, 2019 ساعات 12:01

حۋستو حورحە پادروننىڭ جانايقايى

سالاۋات كارىم 2380 8