سەيسەنبى, 29 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1699

ەكونوميكا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:56

«Chevrolet» كولىگىن قازاقستان-وزبەكستان بىرلەسىپ شىعارادى

نۇرا ماتاي 2714 0

20 اقپان, 2020 ساعات 15:29

قازاقستانداعى ماشينا ءوندىرىسى نە كۇيدە؟

نۇرا ماتاي 2786 6

21 قازان, 2019 ساعات 13:44

جاڭا كولىك ساتىپ الاتىن الاتىنداردىڭ قاتارى كوبەيگەن

نۇرا ماتاي 3345 1