بەيسەنبى, 26 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 128400. جازىلعاندار — 114821. قايتىس بولعاندار — 1990

بۇ نە مازاق؟ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 قازان, 2020 ساعات 12:57

«بوراتقا» بۇيرەگى بۇراتىندار كىمدەر؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 2042 15

23 قىركۇيەك, 2020 ساعات 13:35

قازاقتى قورلاپ قۇتىردىم، كەشىرىم سۇراپ قۇتىلدىم!

قۋانىش قاپپاس 4722 27

12 تامىز, 2020 ساعات 13:51

كوممۋنيستەردىڭ كوزدەگەنى نە؟ 

ءابىل-سەرىك الياكبار 2302 38

23 شىلدە, 2020 ساعات 11:44

«اباي بولماعان» دەگەن نە سۇمدىق! 

اسان وماروۆ 3663 34

6 شىلدە, 2020 ساعات 18:12

وتپەن ويناماڭىز، كولگىنوۆ مىرزا!

Abai.kz 8405 24

26 ماۋسىم, 2020 ساعات 12:00

شالاباەۆانىڭ «شالا» ابايى...

قۋانىش قاپپاس 4324 12

18 ماۋسىم, 2020 ساعات 12:04

اشارشىلىقتى جوققا شىعاراتىندار نەگە كوپ؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 2148 13