دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11308. جازىلعاندار — 5458. قايتىس بولعاندار — 41

ءبىزدىڭ شەنەۋنىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 قازان, 2019 ساعات 18:09

بوجكو دەپۋتاتتىققا لايىق پا؟

Abai.kz 3157 11

16 قىركۇيەك, 2019 ساعات 18:50

پرەزيدەنت توقاەۆ ديالوگتى قالايدى. ال دەپۋتات جامالوۆ شە؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 4863 11

11 قىركۇيەك, 2019 ساعات 13:11

ابىشەۆ مەملەكەتتىڭ 300 ملرد تەڭگەسىن قالاي ۇنەمدەدى؟

ساۋلە ابەدينوۆا 4304 53