جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 435. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

2010 تامىز

31 تامىز, 2010 ساعات 16:19

تۇيمەباەۆتى نە تۇلەن ءتۇرتتى...

اباي-اقپارات 2461

31 تامىز, 2010 ساعات 05:39

الماتىدا ۆاليۋتا ايىرباستاۋ قوسىنىنا شابۋىل جاسالدى

اباي-اقپارات 2231

30 تامىز, 2010 ساعات 15:56

تۇرسىن جۇرتباي. جەر ماسەلەسI جانە جازالاۋ ساياساتى-2

اباي-اقپارات 2408