سەنبى, 15 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101848. جازىلعاندار — 78633. قايتىس بولعاندار — 1269

2010 تامىز

31 تامىز, 2010 ساعات 16:19

تۇيمەباەۆتى نە تۇلەن ءتۇرتتى...

اباي-اقپارات 2717

31 تامىز, 2010 ساعات 05:39

الماتىدا ۆاليۋتا ايىرباستاۋ قوسىنىنا شابۋىل جاسالدى

اباي-اقپارات 2506

30 تامىز, 2010 ساعات 15:56

تۇرسىن جۇرتباي. جەر ماسەلەسI جانە جازالاۋ ساياساتى-2

اباي-اقپارات 2621