سەنبى, 19 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107199. جازىلعاندار — 101822. قايتىس بولعاندار — 1671

2011 شىلدە

28 شىلدە, 2011 ساعات 12:54

مىسىردىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىن كايردە سوتتايدى - باق

اباي-اقپارات 1709

28 شىلدە, 2011 ساعات 11:55

جۇنىسبەك ءالىمحان: «ورىس جازۋىن رەفورمالاۋىمىز كەرەك»

اباي-اقپارات 2736

28 شىلدە, 2011 ساعات 11:07

ءمولدىر كەنجەباي. الماتىنىڭ كەپيەتسىز قازاقشاسى

اباي-اقپارات 2270