جەكسەنبى, 26 قاڭتار 2020

2011 شىلدە

28 شىلدە, 2011 ساعات 12:56

كيپر ۇكىمەتى وتستاۆكاعا كەتىپ جاتىر

اباي-اقپارات 1551

28 شىلدە, 2011 ساعات 12:54

مىسىردىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىن كايردە سوتتايدى - باق

اباي-اقپارات 1474

28 شىلدە, 2011 ساعات 11:55

جۇنىسبەك ءالىمحان: «ورىس جازۋىن رەفورمالاۋىمىز كەرەك»

اباي-اقپارات 2259

28 شىلدە, 2011 ساعات 11:07

ءمولدىر كەنجەباي. الماتىنىڭ كەپيەتسىز قازاقشاسى

اباي-اقپارات 1952