بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 727. جازىلعاندار — 54. قايتىس بولعاندار — 7

2012 جەلتوقسان

28 جەلتوقسان, 2012 ساعات 17:54

ءدىن جانە سالت-ءداستۇر

اباي-اقپارات 2636

28 جەلتوقسان, 2012 ساعات 16:29

تۇركى الەمى –2012

اباي-اقپارات 2697

28 جەلتوقسان, 2012 ساعات 16:04

قايىم مۇحامەدحانوۆ. «اۋدەمجەر» ءانى كىمدىكى؟

اباي-اقپارات 3103

28 جەلتوقسان, 2012 ساعات 15:47

امانحان ءالىمۇلى. اقىن مەن مولدا

اباي-اقپارات 2757

28 جەلتوقسان, 2012 ساعات 15:13

جاڭا ۇكىمەتتىڭ ءجۇز كۇندىگى: ەل ءىشى نە دەيدى؟

اباي-اقپارات 2499

28 جەلتوقسان, 2012 ساعات 07:57

كانادانىڭ شارولەسى قازاقستان «ازاماتتىعىن» الدى

اباي-اقپارات 2879