جەكسەنبى, 17 قاڭتار 2021

2014 ماۋسىم

2 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:53

قۋىرشاق تەاترىندا جاڭا قويىلىم

اباي-اقپارات 4111

2 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:53

قىتاي ازاماتتارى لاڭكەستەردى اۋلاۋعا شىقتى

بەيجىڭ مىڭداعان قاۋىپسىزدىك پەرسونالدارى مەن 850 مىڭنان ارتىق قاۋىپسىزدىك ۆولونتەرلار قوسىنىن اتتانىسقا كەلتىرگەن.

اباي-اقپارات 4033

2 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:42

قۇرباندار رۋحىنا تاعىزىم

اباي-اقپارات 3530