بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 764. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 7

2018 قازان

1 قازان, 2018 ساعات 09:35

ارامىزدا جالعان «جەلتوقساندىقتار» ماسايراپ ءجۇر

اقشاگۇل جەمىسباەۆا 2138

1 قازان, 2018 ساعات 09:26

ءبىر مينيسترمەن سۇحبات

عابباس قابىشۇلى 1950

1 قازان, 2018 ساعات 08:49

قمدب اراب داستۇرشىلدىگىنەن باس تارتقان جوق

زىكىريا جانداربەك 6681