جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 95942. جازىلعاندار — 68871. قايتىس بولعاندار — 1058

2018 قازان

1 قازان, 2018 ساعات 09:35

ارامىزدا جالعان «جەلتوقساندىقتار» ماسايراپ ءجۇر

اقشاگۇل جەمىسباەۆا 2410

1 قازان, 2018 ساعات 09:26

ءبىر مينيسترمەن سۇحبات

عابباس قابىشۇلى 2181

1 قازان, 2018 ساعات 08:49

قمدب اراب داستۇرشىلدىگىنەن باس تارتقان جوق

زىكىريا جانداربەك 7024