سەيسەنبى, 30 مامىر 2023

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 ءساۋىر, 2023 ساعات 12:44

ۇيات بولادى...

نۇرحالىق ابدىراقىن 2044 6

12 ءساۋىر, 2023 ساعات 12:39

اباي تەلەارناسى تەك بيلىكتىڭ مەنشىگى مە؟..

اسان وماروۆ 2128 9

17 ناۋرىز, 2023 ساعات 11:20

انا مەن بالا قۇقىعىن قورعاۋ - ەلدىك مۇددە

Abai.kz 1967 0

14 ناۋرىز, 2023 ساعات 16:49

“قازىرگى سوت جۇيەسىن رەفورمالاۋ قاجەت”

Abai.kz 1984 5

7 ناۋرىز, 2023 ساعات 13:58

قازاق قوعامىنداعى ايەل ءرولى قانداي؟

ماديار ەرالىۇلى 2973 0