دۇيسەنبى, 25 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8322. جازىلعاندار — 4352. قايتىس بولعاندار — 35

2010 ناۋرىز

23 ناۋرىز, 2010 ساعات 11:52

«استانا» ۆەلوكومانداسىنىڭ جانكۇيەرلەر سايتى

اباي-اقپارات 1600

21 ناۋرىز, 2010 ساعات 08:28

اقسۋات "ارالعا" اينالدى

اباي-اقپارات 1488