سەيسەنبى, 7 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2010 ناۋرىز

31 ناۋرىز, 2010 ساعات 06:47

سينوپتيكتەر استانا مەن الماتىدا كۇن اشىق بولادى دەپ وتىر

اباي-اقپارات 1716