جەكسەنبى, 31 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 40

2010 ءساۋىر

27 ءساۋىر, 2010 ساعات 06:09

الماتىدا IX-شى ەۋرازيالىق مەديافورۋم اشىلدى

اباي-اقپارات 1527

27 ءساۋىر, 2010 ساعات 05:50

تاريحي سانانىڭ سارالىعىن ساقتايىق

اباي-اقپارات 1694