بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 764. جازىلعاندار — 55. قايتىس بولعاندار — 7

2010 شىلدە

9 شىلدە, 2010 ساعات 06:30

نازارباەۆ ۋكرايناعا يانۋكوۆيچتىڭ مەرەيتويىنا بارادى

اباي-اقپارات 1509