بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 764. جازىلعاندار — 55. قايتىس بولعاندار — 7

2010 شىلدە

2 شىلدە, 2010 ساعات 17:59

قايعى جۇتقان قارقارالى-اي...

اباي-اقپارات 1654

2 شىلدە, 2010 ساعات 17:53

«حالىق ءسوزىن» ايتاتىن كەز كەلدى!

اباي-اقپارات 2251

1 شىلدە, 2010 ساعات 14:43

ازيادانى ناسيحاتتاۋ بايقاۋى

اباي-اقپارات 1496