دۇيسەنبى, 10 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 99442. جازىلعاندار — 72523. قايتىس بولعاندار — 1058

2011 ماۋسىم

30 ماۋسىم, 2011 ساعات 10:48

انا ءتىلىڭدى ايالا، الاش بالاسى!

اباي-اقپارات 2678

30 ماۋسىم, 2011 ساعات 08:04

كۇنسۇلتان وتارباي. پايعامبار دا انادان تۋعان

اباي-اقپارات 2725

30 ماۋسىم, 2011 ساعات 07:53

تۇسىنبەستىكتىڭ توركىنى نەدە؟

اباي-اقپارات 2672