سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 500. جازىلعاندار — 35. قايتىس بولعاندار — 4

2012 قاڭتار

31 قاڭتار, 2012 ساعات 06:41

جاڭاوزەننىڭ جاڭا ءومىرى باستالادى

اباي-اقپارات 2293

31 قاڭتار, 2012 ساعات 06:21

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 30.01.2012

اباي-اقپارات 2263

31 قاڭتار, 2012 ساعات 05:47

رازيعا اشەەۆا. الەم وزگەردى. ال، قازاقستان شە؟

اباي-اقپارات 2382

31 قاڭتار, 2012 ساعات 05:09

ءمولدىر كەنجەباي. انيماتسياداعى «الداردىڭ» ايقايى

اباي-اقپارات 3851

31 قاڭتار, 2012 ساعات 04:53

ءبورىباي كارتەن. «تىلەۋ-قاباق» – سارىشولاقتىڭ ءانى

اباي-اقپارات 7545

30 قاڭتار, 2012 ساعات 12:28

وپپوزيتسيا: ميتينگىنىڭ اقىرى...

اباي-اقپارات 2312