جۇما, 1 شىلدە 2022

2012 اقپان

16 اقپان, 2012 ساعات 09:55

مۇنايدار بالمولدا. مولدەكە، مۇنىڭىز نە؟

اباي-اقپارات 2001

16 اقپان, 2012 ساعات 09:30

لاسلوۋ ماراتس. ەۋروپا حح عاسىردا قالىپ قويدى

اباي-اقپارات 1782

16 اقپان, 2012 ساعات 09:22

ءجادي شاكەن. اقسۇيەك پەن قۇل ءھام ورالماندار

اباي-اقپارات 2462

16 اقپان, 2012 ساعات 04:17

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1942

15 اقپان, 2012 ساعات 12:08

جاڭاوزەندىك انالاردىڭ جان ايقايى

اباي-اقپارات 2226

15 اقپان, 2012 ساعات 09:45

باباقۇمار حينايات. ماندوكي قوڭىردىڭ ارمانى

اباي-اقپارات 2275