جەكسەنبى, 19 قاڭتار 2020

2013 ناۋرىز

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:00

بيلiك وزiنە ور قازۋدا

اباي-اقپارات 1348

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:59

باق زاڭىنىڭ قاي تۇسى ولقى؟

اباي-اقپارات 1545

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:58

شەتەلدىك مامان ون ءبىر ەسە جوعارى جالاقى الادى

اباي-اقپارات 1507

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:54

ءجۇز نۇسقا ەمەس، ءبىر نۇسقا كەرەك

اباي-اقپارات 1754