دۇيسەنبى, 25 قازان 2021

2013 جەلتوقسان

12 جەلتوقسان, 2013 ساعات 08:51

قازاقستان تاريحىن پايىمداۋدا جاڭا ۇستانىمدار

اباي-اقپارات 2084

12 جەلتوقسان, 2013 ساعات 08:50

وتان تاريحىن زەرتتەۋدەگى جاڭا باعىت

اباي-اقپارات 10617

12 جەلتوقسان, 2013 ساعات 08:48

ۇلتتىق سانانى قالىپتاستىرۋداعى وتان تاريحىنىڭ ءرولى

اباي-اقپارات 4877

12 جەلتوقسان, 2013 ساعات 08:47

تاريحي سانا - تاۋەلسىزدىكتىڭ رۋحاني تۇعىرى

اباي-اقپارات 5416

12 جەلتوقسان, 2013 ساعات 08:26

قوردىڭ بايقاۋى قازاق سايتتارىنا ارنالدى

اباي-اقپارات 2057

12 جەلتوقسان, 2013 ساعات 07:51

جابال شويىنبەت. ادامگەرشىلىك ءىلىمى

اباي-اقپارات 8595

12 جەلتوقسان, 2013 ساعات 07:28

12 جەلتوقسان - قازاقتىڭ ءبىرىنشى رەسپۋبليكا كۇنى

اباي-اقپارات 1978