سەنبى, 18 قاڭتار 2020

2014 اقپان

26 اقپان, 2014 ساعات 05:42

ايان نىسانالين. جاسىن جارقىلى

اباي-اقپارات 2406

24 اقپان, 2014 ساعات 12:14

وراز جاندوسوۆ: كومۋ وتدات تريلليون

اباي-اقپارات 1610

24 اقپان, 2014 ساعات 11:45

ۋكراينا ولمەك ەمەس! ۋكراينا ءبىزدى سۇيەدى!

اباي-اقپارات 1601

24 اقپان, 2014 ساعات 11:44

مۋرات ابەنوۆ: زاپرەتيت تەلەكانال "روسسيا 24"

اباي-اقپارات 1639

24 اقپان, 2014 ساعات 10:11

ل.ن. تولستويدىڭ ءىى نيكولايعا حاتى

اباي-اقپارات 1607