دۇيسەنبى, 20 قىركۇيەك 2021

2014 مامىر

21 مامىر, 2014 ساعات 15:28

«جىرتىق ۇيگە تامشى جاۋ»

اباي-اقپارات 3633

21 مامىر, 2014 ساعات 13:46

رەسەيگە ۇستەمە سانكتسيا سالىندى

اباي-اقپارات 2635

21 مامىر, 2014 ساعات 12:36

ۋكراينادا بانك بولىمشەلەرى قىسقارىپ جاتىر

اباي-اقپارات 2586

21 مامىر, 2014 ساعات 12:26

نازارباەۆ: ازيادا ەقىۇ بالاماسىن قۇرايىق

اباي-اقپارات 3003

21 مامىر, 2014 ساعات 12:25

جەر داۋى: كەمەرتوعانداعى كيكىلجىڭ

الماتى وبلىسىندا جەر داۋى تاعى دا ۋشىعىپ تۇر. بۇل جولى . ولار اۋىلدارىن الماتىمەن جالعايتىن جولدىڭ تۇسۋىنە بايلانىستى، ءۇيىمىز ءسۇرىلىپ كەتە مە دەپ، ۇرەيلى كۇيدە وتىر. نارازى توپ، قالا مەن اۋىلدى جاقىنداستىرعالى جاتقان جولعا جەرلەرىن بوساتىپ بەرسە، ۇكىمەت وتەماقى دا تولەمەيدى دەپ، اشىنىپ وتىر.

اباي-اقپارات 5171

21 مامىر, 2014 ساعات 12:23

اعايىنعا «ورال» دەي مە، «جوعال» دەي مە؟

بىزگە ءوز قانداستارىنا ءبىر-اق كۇندە ازاماتتىق بەرەتىن پۋتيننىڭ قادامى كەرەك.

اباي-اقپارات 6331

21 مامىر, 2014 ساعات 11:58

ەلگە ورالعان قانداستاردىڭ قانشاسى ازاماتتىق الدى

اباي-اقپارات 2888

21 مامىر, 2014 ساعات 11:46

«ءاليحان قازاقتىڭ ابايدان كەيىنگى ۇلى تۇلعاسى!»

اباي-اقپارات 4019