بەيسەنبى, 21 قاڭتار 2021

2016 شىلدە

26 شىلدە, 2016 ساعات 11:22

پۋتين ريوعا وليمپياداسىنىڭ اشىلۋىنا بارمايدى

اباي-اقپارات 2511

26 شىلدە, 2016 ساعات 11:19

دۋشانبەدە بالا ۇرلاۋشىلار ۇستالدى

اباي-اقپارات 2483

26 شىلدە, 2016 ساعات 11:15

سۆەتقالي نۇرجان (ايتمان) ەكى وتان نەمەسە زامانا زاۋالگەرىنە حات

...ەشقاشان دا وتان ەكەۋ بولمايدى:قالادى ءالى جالعىز وتان – شىن وتان!

اباي-اقپارات 5241

26 شىلدە, 2016 ساعات 11:08

قازاق جەرى كىمنىڭ مەنشىگىندە؟

حالىق اراسىندا نارازىلىق تولقۋىن تۋدىرعان تاقىرىپقا تەرەڭدەمەس بۇرىن، جەر داۋىنا قاتىستى جان-جاقتى اقپاراتتى سارالاي كەلىپ، توقەتەر ويىمدى بىردەن ايتايىن:

اباي-اقپارات 5721