سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4613. قايتىس بولعاندار — 35

2017 اقپان

27 اقپان, 2017 ساعات 10:27

Cەرىك داۋلەتوۆ. بايباقتى (جالعاسى)

بايباقتى شەجىرە بويىنشا جان-باقتى، ءدىن-باقتى ەنشىلەستەرىمەن بىرلەسىپ بايباقتى اليانسىن قۇرايدى.

اباي-اقپارات 6632

27 اقپان, 2017 ساعات 10:16

تۇرسىن جۇرتباي. «تەنتەك كۇندەردIڭ تاڭباسى...» (جالعاسى)

جاستىقتىڭ اتى – جاستىق. ءومiردiڭ الاساپىرانىن، تاعدىر تالقىسىن وتكەرiپ، اقىل-ويى سارابدال تارتسا دا، تەز اسەرلەنiپ، جىلدام سەرگيتiن قىزىققۇمار قاسيەتiنەن ارىلمايدى.

اباي-اقپارات 2979

27 اقپان, 2017 ساعات 10:14

«تۇنىق ساۋلە» – ۇلت كىتابى

ادامزات كىتاپحاناسىنا وي مارجانىن تىزگەن تاعى ءبىر اسىل جادىگەر قوسىلدى.

اباي-اقپارات 2733

27 اقپان, 2017 ساعات 09:06

پەرىشتە التىندى قايتسىن!

اباي-اقپارات 2753

27 اقپان, 2017 ساعات 09:01

ءازىربايجاندار - ءبىزدىڭ تۋىسىمىز

اباي-اقپارات 2225

27 اقپان, 2017 ساعات 08:50

ديماش - يمپورتتالعان كۇيەۋ بالا

اباي-اقپارات 2881

27 اقپان, 2017 ساعات 08:42

تۇرلىحانوۆ مىنگەن تىكۇشاق قۇلادى، زارداپ شەككەندەر بار

اباي-اقپارات 2304