سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 670. جازىلعاندار — 46. قايتىس بولعاندار — 6

2019 اقپان

26 اقپان, 2019 ساعات 10:38

ساپارباەۆ سالدارمەن ەمەس سەبەپپەن كۇرەسسە ەكەن

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2292

26 اقپان, 2019 ساعات 10:31

اسا قاۋىپتى جەتى ادەت...

شىنار تولەۋحان 4908

25 اقپان, 2019 ساعات 16:38

ۇلتتىق مادەنيەتىمىز اسقان اسۋلار

الىبەك اسقاروۆ 1827

25 اقپان, 2019 ساعات 16:06

سۋ جاڭا مينيسترلىك قۇرىلدى

Abai.kz 1394