سارسەنبى, 19 مامىر 2021

2020 شىلدە

28 شىلدە, 2020 ساعات 17:12

پوليتسيانىڭ نە كەرەگى بار؟

بولات سىزدىق 6303

28 شىلدە, 2020 ساعات 17:08

ليبەراليزم داعدارىسى

جولداس ورىسباەۆ 2277

28 شىلدە, 2020 ساعات 16:41

ءمامس تاعى 250 ميلليارد تەڭگە سۇراپ وتىر

Abai.kz 1857

28 شىلدە, 2020 ساعات 16:26

«الىپپەنىڭ» جىرى ءالى كوپ...

بيجومارت قاپالبەك 3202

28 شىلدە, 2020 ساعات 12:28

بيىلعى قۇرباندىق - ونلاين قۇرباندىق

Abai.kz 1364