سەنبى, 22 قاڭتار 2022
جاڭالىقتار 2092 0 پىكىر 5 جەلتوقسان, 2011 ساعات 05:06

مۇحان يساحان، اقمارال ساتىبالدى. مۇحاررام ايى جانە اشۋرا كۇنى

ءماشھۇر ءجۇسىپ كوپەيۇلىنىڭ جەتكىزۋىنە قاراعاندا قازاق حالقى اشۋرا مەرەكەسىن ناۋرىز مەيرامى رەتىندە تويلاعان. ويتكەنى، اشۋرا مەن ناۋرىز مەرەكەلەرىنىڭ مازمۇنى ءبىر. اتاۋلارىنىڭ باسقا بولۋىنىڭ سەبەبى، اشۋرا  - اراب ءسوزى بولسا، ناۋرىز - پارسىشادان ترانسفورماتسيالانعان تەرمين. ال، كۇندەرىنىڭ وزگەرىپ كەلۋىنىڭ سىرى - اشۋرا مەرەكەسى اي ەسەبىمەن جىلدا وزگەرىپ وتىرسا، ناۋرىز كۇن ەسىبىمەن قامالدىڭ 21-نە اتالىپ وتىلەدى.

اشۋرا - حاق جولىنداعى قاۋىمداردىڭ ازعىندىقتىڭ قۇرساۋىنان قۇتىلعان كۇنى. سوندىقتان، ادامزات بالاسى بۇل ۇلى جەڭىستى ارقاشان ۇلىقتاپ، ازعىندىقتان بويىن اۋلاق ۇستاپ، ءتاۋباسىنان جاڭىلماۋعا ءتيىستى. ءاسىلى، دۇنيەنىڭ اۋدارىلىپ-توڭكەرىلۋى زۇلمات ەمەس، ادام بالاسىنىڭ نيەتىنىڭ بۇزىلۋى ناعىز زۇلمات. سەبەبى، ۇلى جاراتۋشى جاراتقان قۇلدارىن ىزگى نيەتىنە قاراي جارىلقاپ، جامان پەيىلىنە قاراي جازالايدى. بۇل وزگەرمەيتىن زاڭدىلىق، بۇل زاڭدىلىقتان تەك قانا عيبرات الۋعا ءتيىستىمىز.

(تولىعىراق haq.abai.kz سايتىنان وقي الاسىزدار)

ءماشھۇر ءجۇسىپ كوپەيۇلىنىڭ جەتكىزۋىنە قاراعاندا قازاق حالقى اشۋرا مەرەكەسىن ناۋرىز مەيرامى رەتىندە تويلاعان. ويتكەنى، اشۋرا مەن ناۋرىز مەرەكەلەرىنىڭ مازمۇنى ءبىر. اتاۋلارىنىڭ باسقا بولۋىنىڭ سەبەبى، اشۋرا  - اراب ءسوزى بولسا، ناۋرىز - پارسىشادان ترانسفورماتسيالانعان تەرمين. ال، كۇندەرىنىڭ وزگەرىپ كەلۋىنىڭ سىرى - اشۋرا مەرەكەسى اي ەسەبىمەن جىلدا وزگەرىپ وتىرسا، ناۋرىز كۇن ەسىبىمەن قامالدىڭ 21-نە اتالىپ وتىلەدى.

اشۋرا - حاق جولىنداعى قاۋىمداردىڭ ازعىندىقتىڭ قۇرساۋىنان قۇتىلعان كۇنى. سوندىقتان، ادامزات بالاسى بۇل ۇلى جەڭىستى ارقاشان ۇلىقتاپ، ازعىندىقتان بويىن اۋلاق ۇستاپ، ءتاۋباسىنان جاڭىلماۋعا ءتيىستى. ءاسىلى، دۇنيەنىڭ اۋدارىلىپ-توڭكەرىلۋى زۇلمات ەمەس، ادام بالاسىنىڭ نيەتىنىڭ بۇزىلۋى ناعىز زۇلمات. سەبەبى، ۇلى جاراتۋشى جاراتقان قۇلدارىن ىزگى نيەتىنە قاراي جارىلقاپ، جامان پەيىلىنە قاراي جازالايدى. بۇل وزگەرمەيتىن زاڭدىلىق، بۇل زاڭدىلىقتان تەك قانا عيبرات الۋعا ءتيىستىمىز.

(تولىعىراق haq.abai.kz سايتىنان وقي الاسىزدار)

0 پىكىر