جەكسەنبى, 7 ناۋرىز 2021
جاڭالىقتار 1981 0 پىكىر 6 اقپان, 2013 ساعات 05:13

ۇلداي قابوشقىزى. «دارابوزدىڭ» مۇنىسى نەسى؟!

1-cۋرەت: "ورال ءوڭىرى" گازەتى

2-سۋرەت: "ورال ءوڭىرى" گازەتى مەن "دارابوز" جۋرنالى

3-سۋرەت: "دارابوز" جۋرنالىنداعى تومەندەگى ماقالاعا نەگىز بولعان ماتەريال

وتكەن جىلدىڭ 16-23 قىركۇيەك كۇندەرى اراسىندا ورال قالاسىندا قازاق رەجيسسۋراسىنىڭ كوش باسىندا تۇرعان تۇلعالاردىڭ ءبىرى، كسرو جانە كسر مەملەكەتتىك سىيلىقتارىنىڭ يەگەرى - ءازىربايجان مامبەتوۆتىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان حح رەسپۋبليكالىق تەاترلار فەستيۆالى بولدى. فەستيۆالدىڭ ءوتۋ بارىسى تۋرالى باتىس قازاقستان وبلىسىندا شىعاتىن «ورال ءوڭىرى» وبلىستىق قوعامدىق-ساياسي گازەتىنىڭ №110-111 (18.09.12ج), №112 (20,09.12 ج), №113 (22.09.12ج) ، №114 (25.09.12 ج) ساندارىندا ماقالالارىم جاريالانعان بولاتىن. ارتىنشا «دارابوز» جۋرنالىنا جىبەرىڭىز» دەگەن سوڭ گازەتتىڭ بەس نومىرىنە شىققان ماقالالارىمدى بىرىكتىرىپ، 12 فوتومەن ( تۇسىرگەندەر: ورالدىق فوتوگراف ارمان مامبەتوۆ جانە وسى جولداردىڭ يەسى - ۇ.ق.) بىرگە جىبەردىم. ءجۋرناليستىڭ ءومىرى بەلگىلى، ءبىر ماقالادان قۇتىلساڭ، ەكىنشىسىن جازۋ كەرەك دەگەندەي، قاعازدىڭ استىندا وتىراسىڭ. ءسويتىپ ءجۇرىپ جورنالعا جىبەرگەنىم ەسىمنەن شىعىپ كەتىپتى.

1-cۋرەت: "ورال ءوڭىرى" گازەتى

2-سۋرەت: "ورال ءوڭىرى" گازەتى مەن "دارابوز" جۋرنالى

3-سۋرەت: "دارابوز" جۋرنالىنداعى تومەندەگى ماقالاعا نەگىز بولعان ماتەريال

وتكەن جىلدىڭ 16-23 قىركۇيەك كۇندەرى اراسىندا ورال قالاسىندا قازاق رەجيسسۋراسىنىڭ كوش باسىندا تۇرعان تۇلعالاردىڭ ءبىرى، كسرو جانە كسر مەملەكەتتىك سىيلىقتارىنىڭ يەگەرى - ءازىربايجان مامبەتوۆتىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان حح رەسپۋبليكالىق تەاترلار فەستيۆالى بولدى. فەستيۆالدىڭ ءوتۋ بارىسى تۋرالى باتىس قازاقستان وبلىسىندا شىعاتىن «ورال ءوڭىرى» وبلىستىق قوعامدىق-ساياسي گازەتىنىڭ №110-111 (18.09.12ج), №112 (20,09.12 ج), №113 (22.09.12ج) ، №114 (25.09.12 ج) ساندارىندا ماقالالارىم جاريالانعان بولاتىن. ارتىنشا «دارابوز» جۋرنالىنا جىبەرىڭىز» دەگەن سوڭ گازەتتىڭ بەس نومىرىنە شىققان ماقالالارىمدى بىرىكتىرىپ، 12 فوتومەن ( تۇسىرگەندەر: ورالدىق فوتوگراف ارمان مامبەتوۆ جانە وسى جولداردىڭ يەسى - ۇ.ق.) بىرگە جىبەردىم. ءجۋرناليستىڭ ءومىرى بەلگىلى، ءبىر ماقالادان قۇتىلساڭ، ەكىنشىسىن جازۋ كەرەك دەگەندەي، قاعازدىڭ استىندا وتىراسىڭ. ءسويتىپ ءجۇرىپ جورنالعا جىبەرگەنىم ەسىمنەن شىعىپ كەتىپتى.

مىنا قىزىقتى قاراڭىز، سول «دارابوز» جورنالى ويلاماعان جەردەن قولىما ءتۇسىپ، پاراقتاپ قاراسام، جۋرنالدىڭ 2012 جىلدىڭ قازان ايىنداعى 8-شى سانىندا «اقجايىقتىڭ تۋماسى نەمەسە قازاق تەاترىنىڭ اقتاڭگەرى ءاز-اعانىڭ رۋحىنا تاعزىم» دەگەن تاقىرىپپەن مەنىڭ جىبەرگەن ماقالام قىسقارتىلعانىمەن ءبىر ءسوزى دە وزگەرمەي تاپ سول كۇيىندە جارىق كورىپتى. بىراق، اياعىنا كوز سالسام، و، توبا، اۆتورى باسقا ادام. ماقالانىڭ سوڭىنا وزدەرىنەن «ءتۇيىن ءسوز» قوسىپ، مەنىڭ اتى-ءجونىمنىڭ ورنىندا ادىلەت سارىباي دەپ جازىپ قويىپتى. سويتسەم، ول ادام وسى جورنالدىڭ ءبولىم رەداكتورى ەكەن.

جالما-جان جۋرنالدىڭ رەداكتورى وتەگەن ماحمۇت مىرزاعا تەلەفون شالىپ، ءمان-جايدى ايتتىم. ول كىسى ماقالانىڭ مەنىكى ەكەنىن بىلمەيتىن بولىپ شىقتى. سوندا فەستيۆال تۇسىندا ورالعا ىسساپارمەن كەلمەگەن ءبولىم رەداكتورىنان «مىنا ماقالانى، سۋرەتتەردى قايدان الدىڭ، ءوزىڭ بارعان جوقسىڭ، قالاي جازدىڭ؟» دەپ سۇراماعانى ما؟

مەن ول كىسىگە، زاڭ بۇزىپ وتىرعانىن، بۇل تۋرالى قر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنە، قازاقستان جۋرناليستەر وداعىنا حابارلايتىنىمدى، زاڭ بويىنشا جاۋاپقا تارتىلاتىندارىن ايتتىم. قازاق ەلىنىڭ ءبىرتۋار ۇل-قىزدارىنىڭ ماڭدايلارىن جارقىراتىپ شىعارىپ كەلە جاتقان جۋرنال سوندا «دارابوز» دەگەن اتىنا لايىق بولماعانى ما؟ الدە «ورتالىقتان شالعاي جاتقان وبلىستاعى جۋرناليستەر نە بىلەدى؟»، الدە «ولار ءوز قۇقىقتارىن قورعاي المايدى، بايعۇستار ازعانتاي تيىن-تەبەنگە جۇمىس ىستەپ، ءسۇرىنىپ- قابىنىپ ءجۇرىپ ءبىزدىڭ جورنالدى وقي قويار دەيمىسىڭ؟»، الدە «وقىسا دا، بىزبەن تالاسىپ نە بىتىرەر؟» دەگەنى مە؟ وزگەنىڭ دۇنيەسىڭ ۇرلاپ ابىروي جيناعىسى كەلەتىن باسىلىم ۇلت مۇددەسىن قورعايدى، ءدىلىمىز مەن ءدىنىمىزدى دۇرىستاي الادى، قارا ورمان قازاقتىڭ سۇيىكتى باسىلىمىنا اينالا قويادى دەگەنگە كىم سەنەدى؟ راس، اقشاسى بارلار وزدەرىن دارىپتەپ شىعارا بەرەر. بىراق، قازاق جۋرناليستيكاسىنا جانى اشيتىن، جۋرناليست قۇقىعىنا قول سۇعۋعا توزە المايتىن قالىڭ اعايىننىڭ جۋرنالعا دەگەن كوزقاراسى وزگەرەر...

ۇلداي قابوشقىزى،

قازاقستان جۋرناليستەر وداعىنىڭ مۇشەسى

ABAI.KZ

0 پىكىر