سارسەنبى, 16 قازان 2019
اباي.tv 5885 0 پىكىر 25 ناۋرىز, 2014 ساعات 14:24

ىشتەن شىققان جاۋ جامان نەمەسە قازاققا تونگەن قاۋىپ-قاتەر

ايتارىم بار: ساياساتكەر ءامىرجان قوسانوۆپەن سۇحبات.

سۇحباتتى جۇرگىزۋشى ساياساتتانۋشى راسۋل جۇمالى.

http://exclusive.kz

0 پىكىر