دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188
اباي.tv 7268 0 پىكىر 25 ناۋرىز, 2014 ساعات 14:24

ىشتەن شىققان جاۋ جامان نەمەسە قازاققا تونگەن قاۋىپ-قاتەر

ايتارىم بار: ساياساتكەر ءامىرجان قوسانوۆپەن سۇحبات.

سۇحباتتى جۇرگىزۋشى ساياساتتانۋشى راسۋل جۇمالى.

http://exclusive.kz

0 پىكىر