دۇيسەنبى, 20 قىركۇيەك 2021
الاڭ 3902 0 پىكىر 30 تامىز, 2016 ساعات 08:54

اقتوبەنىڭ كوشەلەرىندە "اللاحۋ اكبار" دەگەن ءسوز تاراپ جاتىر

"اقتوبەنىڭ كوشەلەرىندە «اللاحۋ اكبار» دەگەن جازۋلار قاپتاپ كەتتى. وعان قوسا سۋىق قارۋدىڭ سالىنعان سۋرەتىمەن بىرگە "اللا ۇلىق", "اللا بىزبەن بىرگە" دەگەن سوزدەر ءار ءۇيدىڭ قابىرعالارىنا جازىلعان. حالىقپەن بىرگە بۇل جاعدايعا يمامدار دا الاڭداپ وتىر", - دەپ حابارلايدى 31-ارنا.

اقتوبەدە "اللاحۋ اكبار" دەگەن ۇرانمەن جازۋلار پايدا بولا باستادى. اسىرەسە قالانىڭ "شانحاي" اتانىپ كەتكەن اۋدانىنداعى ءار ءۇيدىڭ بۇرىشىنان "اللا ۇلىق", "اللا بار" جانە "اللا قاشاندا بىزبەن بىرگە" دەگەن جازۋلاردى كورۋگە بولادى. جازۋلاردىڭ قاسىنا مىلتىقتىڭ سۋرەتتەرى دە سالىنعان. سولاردىڭ ءبىرى جوعارىداعى سۋرەتتەن كورىنىس تاپقان.

بىرنەشە تەراكتتى باستان وتكەرگەن اقتوبەلىك تۇرعىندار دا: ء"ۇي ماڭىنداعى جازۋلاردى كورگەندە زارەمىز قالمايدى، ءتىپتى ويىن الاڭدارىنا بالا جىبەرۋدەن قورقامىز", - دەيدى.

- نەشە ءتۇرلى ادامدار بار عوي قازىر، بۇركەنگەنى بار، بۇركەنبەي اشىق جۇرەتىنى بار، سولاردان قورقامىز، - دەيدى اقتوبەلىكتەر.

"بۇل جازۋلاردى كىم، نە ءۇشىن جازعانى ازىرشە جۇمباق. جاعداي يمامداردى دا الاڭداتىپ وتىر. "اللاحۋ اكبار" دەگەن جازۋدا تۇرعان ەشتەڭە جوق، ال سۋىق قارۋدان قورقۋعا بولادى، بۇل جاقسى نىشان ەمەس", -  دەيدى ءدىن تانۋشىلار.

Abai.kz

0 پىكىر