سەيسەنبى, 19 قازان 2021
جاڭالىقتار 3062 1 پىكىر 26 تامىز, 2016 ساعات 10:11

نورۆەگيادا قىزداردىڭ اسكەري بورىشى تۋرالى زاڭ كۇشىنە ەندى

بيىل جازدا ا​سكەر قاتارىنا قابىلدانۋشىلاردىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىرىن 1997 جىلى تۋعان قىزدار قۇراعان

نورۆەگيادا قىزداردىڭ اسكەري بورىشى تۋرالى 2013 جىلى قابىلدانعان زاڭ كۇشىنە ەندى.

بيىل جازدا اسكەر قاتارىنا قابىلدانعانداردىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىرىن قىزدار قۇراعان، ولار كازارمادا سارباز جىگىتتەرمەن بىرگە تۇرادى.

نورۆەگيادا شامامەن 40 جىلدان بەرى قىزدار اسكەردە ءوز ەركىمەن قىزمەت ەتۋ قۇقىعىنا يە. وسى ۋاقىت ارالىعىندا ەلدە العاشقى ايەل ۇشقىش جانە العاشقى سۇڭگۋىر قايىق ايەل كومانديرى شىقتى.

اباي-اقپارات

1 پىكىر