سەيسەنبى, 14 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 61755. جازىلعاندار — 35911. قايتىس بولعاندار — 375
دەپ جاتىر 3455 0 پىكىر 24 اقپان, 2017 ساعات 13:19

قايرات نۇرتاس جالدايتىن تىكۇشاقتىڭ قۇنى قانشا؟

قالاداعى ۇزىن-سونار كەپتەلىستە تۇرعىسى كەلمەيتىن ەسترادا ەركەلەرى مەن سەركەلەرى ەندى تاكسي-تىكۇشاق جالدايتىن بولعان.

مىڭ اتتىڭ قۋاتىن بويىنا توعىستىرعان جۇزدەن جۇيرىك جاڭا تەحنولوگيانى قازاقستاندىق جۇلدىزدار دا قولدانادى. ونى ءوز تاجىريبەمنەن بىلەمىن دەگەن ۇشقىش يگور مەدۆەدەۆ شوۋ-بيزنەس ءفاۆوريتى قايرات نۇرتاستىڭ ءوزىن تاسىمالداعانىن ايتىپ قالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، تىكۇشاققا تاپسىرىس بەرۋشىلەر قاتارى تەك شوۋ-بيزنەس وكىلدەرىمەن شەكتەلمەيدى.

ء“بىز ءوز ۋاقىتىن باعالايتىن جاندارمەن جۇمىس ىستەيمىز، كوبىنەسە باي-قۋاتتىلارمەن قاتار شەتەلدىكتەردەن كوپ ۇسىنىس تۇسەدى. تابيعات ءتۋريزمى تاعى بار. سونداي-اق ورماندى ورتتەن قورعاۋ ماقساتىندا كۇزەتىپ، قاجەت كەزىندە جەدەل جاردەم قىزمەتىن دە اتقاردىق”، – دەيدى يگور مەدۆەدەۆ.

ءيا، راسىندا دا بۇل قىزمەت اقىسىن تەك قالتالى ازاماتتار تولەي الادى. سەبەبى ونىڭ قۇنى 500 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. ماسەلەن، الماتىداعى شارىن شاتقالىنا نەبارى 1 ساعاتتا بارىپ، 1 ساعاتتا قايتۋعا بولادى. ونىڭ قۇنى 560 مىڭ تەڭگەنى قۇرايدى.

 

نۇرسۇلۋ نايمانوۆا

Abai.kz

0 پىكىر