سەنبى, 29 اقپان 2020
جاڭالىقتار 2998 0 پىكىر 27 جەلتوقسان, 2016 ساعات 11:59

جىل قورىتىندىسى بويىنشا وقو-دا ەت ءوندىرۋ 2 ەسەگە ۇلعايدى

تاۋەلسiزدiكتiڭ شيرەك عاسىرىندا اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا تولاعاي تابىستارعا قول جەتكiزلگەنى امبەگە ايان. اۋىل شارۋاشىلىعىن رەفورمالاۋ ەگەمەندiك العان جىلى باستاۋ الدى دەسەك، رەفورمانىڭ ناتيجەسiندە ۇجىمشار-كەڭشار، مەملەكەتتiك شارۋاشىلىقتار بازاسىندا 20 مىڭنان استام دەربەس اۋىل شارۋاشىلىعى قۇرىلىمدارى قۇرىلعان. ءبىر عانا وڭتۇستىكتەگى شارۋا قوجالىقتارىنىڭ  سانى 70 مىڭنان اسادى. بۇل – وزگە وڭiرلەرمەن سالىستىرعاندا ەڭ جوعارى كورسەتكiش ەكەنى تاعى راس.

اسىرەسە بيىل وڭتۇستىك شارۋالارى ونiمدەردەن رەكوردتى كورسەتكiشتەرگە قول جەتكiزگەنى تۋرالى جازعان ەك.

وبلىستىڭ كليماتتىق جاعدايى دا ماقتا، كوكونiس، باقشا داقىلدارى مەن جەمiس-جيدەكتەردi وسiرۋگە قولايلى بولىپ تابىلادى. ءارi جايىلىمداردى جىل بويىنا ازىقتىق بازا رەتiندە قولدانىپ، مال شارۋاشىلىعىن قارقىندى دامىتۋعا زور مۇمكiندiك بار.

وڭiردە مال شارۋاشىلىعى دا ءدال بيىل جوعارى كورسەتكىشتەرگە جەتتى. جەلتووقسان ايىنداعى ستاتيستيكالىق دەرەكتەرگە ۇڭىلسەك، وڭىردە مال باسى كوبەيiپ، ەت-ءسۇت-قۇس ونiمدەرiنiڭ كولەمi ارتقان. بۇگiندە 897,5 مىڭ iرi قارا، 4 ملن. 210 مىڭ قوي-ەشكi, 244 مىڭ جىلقى، 24 مىڭ تۇيە جانە 2 ملن. 638 مىڭ ءۇي قۇسى بار ەكەن.

بيىل وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا  218 مىڭ توننا ەت، 739 مىڭ توننا ءسۇت، 304 ملن. دانا جۇمىرتقا ءوندiرiلىپتى. ء«تورت تۇلiك مال ونiمدەرiنiڭ ارتۋى – «مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ 2014–2016 جىلدارعا ارنالعان iس-شارالار جوسپارىن» جۇزەگە اسىرۋدىڭ ناتيجەسi. اتالعان باعدارلاما شەڭبەرiندە سوڭعى ەكi جىلدا 7 483 جوبا قولعا الىنىپ، جاڭادان 9 109 جۇمىس ورنى اشىلدى. قوسىمشا 34,5 مىڭ توننا ەت، 40,2 مىڭ توننا ءسۇت الىندى»،-دەيدى وقو اكىمدىگىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىق باسقارماسىنىڭ ماماندارى.

اعىمداعى جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنداعى مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، وڭىردە 2 801 شاعىن مال بورداقىلاۋ الاڭى، 612 شاعىن جانۇيالىق ءسۇت فەرماسى اشىلعان.

Abai.kz

0 پىكىر